Archif y blog

Peidiwch a bod yn ddiarth!

Ers i ni ddechrau cadw cofnod o’n ymwelwyr i’r blog bondigrybwyll yma, mae ‘na 141 o bobl wedi galw heibio i ddarllen, edrych ar y lluniau neu busnesa’n gyffredinol.

Mae’n rhaid cyfaddef fod hynny’n hollol anghredadwy – roedden ni’n meddwl mai dim ond ein criw ni o gerddwyr fyddai’n trafferth dod draw i ddarllen ein ramblings am y ramblo! A ‘da ni’n hynod o falch bod na bobl allan yna sy’n amlwg â diddordeb yn ein taith … wel, un a’i hynny neu mae nhw wedi teipio rhywbeth od iawn i mewn i google!

Beth bynnag, mi fyddai’r criw wrth eu boddau pe bydde chi’n gadael rhyw neges bach i ni ar y cofnodion, ac efallai y gallwch chi adael i ni wybod os oes gennych chi hoff ddarn o’r llwybr neu hoff dafarn sydd yn ddigon agos at y llwybr i ni ymweld â hi!

Mwy o Tony Christie na Linford Christie

Dim bod dyn eisiau chwythu ei drwmped ei hun, ond pan oeddwn i’n iau, roeddwn i’n dipyn o wibiwr!

Dydi’r plant ddim yn fy nghoelio pan bo fi’n dweud mod i wedi rhedeg y 100m dros ysgolion Ynys Môn … wel, pan dwi’n dweud bo fi di “rhedeg y 100m”, aelod o’r tîm 4×100 oeddwn i i fod yn fanwl gywir … roedd Vivian o Aberffraw yn llawer cyflymach na fi, a fo oedd y dewis cyntaf i redeg y 100m … but I digress, fel ‘sa’r Sais yn ei ddeud.

Y ffaith ydi, er nad oeddwn i erioed yn mynd i wisgo fest goch a chynrychioli Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad, doeddwn i ddim chwaith yn foi araf pan oedd hi’n dod i ras! Ond pam mae hwn yn mwydro am ei record dros 100m o tua 20 mlynedd yn ôl, medde chi? Wel brynhawn Sul, roedd gen i ras go wahanol ar fy nwylo, sef ras yn erbyn y camera!

Wrth gyrraedd y Cerrig Croesi ar draws yr Afon Braint, roedd rhaid i ni gael llun o’r 10 ohonnom ni ar y cerrig – mae hi’n photo opportunity heb ei ail ar y Llwybr Arfordirol i chi gael deall – ond er mwyn gwneud hynny, roedd angen gosod y timer ar y camera ac yna rhedeg i sefyll yn y llun ochr yn ochr â phawb arall … hawdd … wel, ia, dyna oeddwn i’n ei feddwl hefyd …

Y Sŵ Môr i Lyn Rhos Ddu

Man cychwyn: Man Parcio ger y Sŵ Môr (SH 479 652)
Ar y daith: Ed, Ceri, Rhys, Megan, Gary, Mari, Ifan a Gwenno, Robin, Sonia … a Carlo a Nel
Amser: Dydd Sul 22 Ionawr: 1330 – 1605
Tywydd: Cymylog ond sych
Pellter: 4½ milltir

Ar ôl sawl sgwrs a sawl cynllun, dychwelyd i ddiwedd taith yr wythnos diwethaf wnaethon ni brynhawn Sul er mwyn cwblhau’r cymal o Foel-y-don yr holl ffordd i Lyn Rhos Ddu rhwng Dwyran a Niwbwrch.

Cyn i unrhyw un arall ddechrau cwyno – oedd roedd y teulu Pritchard yn hwyr ddydd Sul … hanner awr yn hwyr (nid awr fel roedd rhai yn mynnu!) … ac ydan, mi ryda ni’n addo bod ar amser o hyn allan! Mae’n debyg fy mod i’n gosod targedau amser afrealistig i’r teulu ..!

Beth bynnag, yn ôl at y daith ac mae’n siwr mai’r rhan yma o’r llwybr sydd yn troedio bellaf oddi ar yr arfordir ei hun, yn wir, mae ‘na ddarnau o’r cymal yma o’r llwybr lle mae’n anodd gweld yr arfordir o gwbwl!

Ar ôl gadael y Sŵ Môr mae’r llwybr yn dilyn lan y môr heibio i cyn dafarn y Mermaid Inn ac heibio i hen byst pren yr amddiffynfa arfordirol – sy’n gwneud testun gwych ar gyfer ffotograff artistig … wel, dyna ydi fy esgus i am dreulio cymaint o amser yn ceisio tynnu’r llun gorau posib, tra bo pawb arall wedi hen ddiflannu i fyny’r traeth!

A tra bo fi’n ceisio bod y David Bailey nesaf, roedd y plant wedi dod o hyd i wrthrych llawer gwell ar gyfer ffotograff – morfil oedd wedi marw … ac yn ôl ei oglau a’i olwg, roedd o wedi marw ers sbel!

Wrth droi am bentref Dwyran, mae’r llwybr yn gadael lan y môr ac yn dilyn y lôn – sydd yn tipyn o sioc ar ôl cymaint o filltiroedd ar lwybrauy cyhoeddus ar draws gaeau a thraethau – ond ar ôl rhyw filltir mae’r llwybr yn troi yn ôl tua’r arfordir ac ar draws gaeua … a sawl camfa. Mae’r cymal yma o’r llwybr yn cael ein pleidlais ni am i) y nifer fwyaf o gamfeydd a ii) y nifer mwyaf gwahanol o gamfeydd!

Doedd Nel ddim yn keen ar y camfeydd uchel … wel a bod yn onest, doedd Ceri ddim chwaith … ond doedd hynny ddim byd o gymharu efo ymateb y ddau gi i’r cerrig croesi ar draws yr Afon Braint.

Tra bo pawb arall wrth eu boddau efo’r cerrig croesi – yn wir, buaswn i’n mynd mor bell a dweud mai dyma uchafbwynt y prosiect hyd yma – doedd y cŵn ddim yn hapus o gwbwl gan geisio nofio ar draws yr afon yn hytrach na stryffaglu ar draws y cerrig croesi!

A sôn am stryffaglu, mi na’i sgwennu cofnod arall i drafod y stryffaglu a’r straffîg o geisio tynnu llun y 10 ohonnom ni ar ben y cerrig croesi – digon yw dweud na fyddwn i’n trafferthu Usain Bolt mewn ras dros 100m!

Beth bynnag, ar ôl croesi’r afon, mae’r llwybr yn troi tuag at y ffordd fawr – yr A4080 rhwng Dwyran a Niwbwrch – cyn cyrraedd maes parcio Llyn Rhos Ddu a’i gerfluniau trawiadol o foresg. Ar pob un o frigau’r cerflun mae ‘na enw neu ddywediad – ‘da ni eto i ddeall pam, ond roedd yn destun sgwrs digon difyr dros banad cynnes cyn i ni hel ein pac am adref!

Ffigyrau dwbwl?

Roedd y sylw adawyd ar ein blog gan Wynn ddoe yn dweud “dal ati dim ond 100 milltir i fynd” wedi gwneud i mi feddwl … “o blymin heck!!”

Hyd yma ‘da ni wei mwynhau dwy daith gerdded a dau brynhawn hyfryd, ond dim ond 10 milltir ‘da ni wedi gerdded. A bod yn onest, ‘da ni ddim yn siwr iawn os yda ni hyd yn oed wedi cyrraedd y ffigyrau dwbwl eto! Bydd rhaid cael y map allan a mesur yn iawn … mae’r pethau ‘ma yn bwysig wyddoch chi!

Felly er mwyn trio codi’n calonnau ‘dwi wedi llunio graffeg bach i’w osod yn y bar ochr – gan ddefnyddio logo’r Llwybr Arfordirol – i ddangos faint ‘da ni wedi’w gerdded … a faint sydd ar ôl!

Bydd y saeth melyn yn llenwi fel ein bod ni’n ychwanegu i’n milltiroedd – fel ‘da chi’n gweld, dim ond cornel fechan o felyn sydd ar y saeth ar hyn o bryd!!

Bod yn gymdeithasol

Mae’r criw crwydro wedi dod yn fwy-fwy cymdeithasol yn ystod y dyddiau diwethaf ac yn ogystal â grŵp flickr er mwyn rhannu’n lluniau, mae gennym ni gyfrif twitter o’r enw @crwydro.

Byddwn ni wrth ein boddau petae chi’n ein dilyn ni ar Twitter – bydd unrhyw gofnod newydd ar y blog yn ymddangosar y ffrwd Twitter ac mae Ceri wedi addo gyrru lluniau o’n teithiau hefyd … er, wedi dweud hynny, mae hi wedi addo ‘sgwennu blog hefyd, a ‘does ‘na’m golwg o hwnnw eto!

Mae ‘na linc i’r cyfrf twitter ac i’r grŵp flickr ar dop y hafan dalen ar yr ochr dde …

Oriel: Moel-y-don i’r Sŵ Môr

Moel-y-don i’r Sŵ Môr

Man cychwyn: Maes Parcio Moel-y-don (SH 518 677)
Ar y daith: Ed, Ceri, Rhys, Megan, Gary, Mari, Ifan a Gwenno, Robin, Sonia … a Carlo a Nel
Amser: Dydd Sul 15 Ionawr: 1400 – 1540
Tywydd: Heulog
Pellter: 3 milltir

Er mai Ceri oedd i fod i gymryd yr awenau yr wythnos yma, fi wnaeth y penderfyniad i chwilio am lwybr ar hyd arfordir de’r ynys ar ôl i ni brynu map newydd – dim bod Ceri yn poeni rhyw lawer, dwi’n meddwl bod hi wedi derbyn fy mod i’n dipyn o ‘control freak‘!

Roedd na aelodau newydd i’r tim yr wythnos yma hefyd. Roedd Robin (neu Tosh i’w ffrindiau) wedi trydar yn ystod yr wythnos ei fod o’n ffansi ymuno yn Prosiect 2012 … er dwi’n amau’n fawr iawn bod Sonia – gwraig Tosh – yn ymwybodol o’r cynllun i gwblhau’r llwybr!

Yn ogystal â Tosh a Sonia, roedd ‘na ddau arall ar y daith brynhawn Sul hefyd – Carlo, ci Tosh a Sonia – a Nel, ci teulu Thomas. Yn anffodus, roedd ‘na fwy o ffraeo a checru rhwng Carlo a Nel na rhwng unrhyw un o aelodau eraill y tîm, ac mae hynny’n cynnwys y ddau frawd a chwaer!

Roedd Mari wedi paratoi cawl swmpus i bawb oedd ar y daith … wel, a bod yn onest, roedd ‘na ddigon o gawl i fwydo hanner Brynsiencyn … a gyda Beryl (VW Camper teulu Pritchard) yn dod ar ei thaith cyntaf, cafodd pawb wledd o fwyd ym maes parcio Moel-y-don cyn cychwyn!

 

Cychwyn o Foel-y-don

Cychwyn o Foel-y-don

Mae angen dringo yn ôl i fyny’r lôn o’r maes parcio er mwyn cychwyn ar y daith, ond ar ôl cerdded ar hyd llwybr tarmac am rhyw filltir, mae’r llwybr yn fforchio i’r chwith ac i’r dde – y llwybr i’r chwith sydd yn mynd ar hyd lan yr Afon Menai a hon ydi’r llwybr byddwn i’n ei argymell gan fod y cymal ar hyd y traeth caregog yn un hyfryd.

Gyda chanolfan chwaraeon dŵr cenedlaethol Plas Menai ar ochr draw’r Fenai, roedd sawl cwch hwylio i’w gweld yn rasio i fyny ac i lawr yr afon ac mae’n hawdd gweld pam fo’r rhan yma o’r byd mor boblogaidd gydag ymwelwyr … ac mae’n syndod pam ein bod ni’n cymryd ein milltir sgwâr mor ganiataol.

Wedi i’r cwn drochi yn y dŵr … wel, Nel aeth i nofio, doedd Carlo ddim mor keen … ac ar ôl cystadleuaeth sgimio cerrig mae’r llwybr yn troi am y caeau uwchben yr afon heibio i fferm Llan Idan. Peidiwch a phoeni eich bod chi wedi colli’r llwybr, mae’r gamfa ym mhen draw’r cae, ond byddwch yn ofalus lle ‘da chi’n troedio – mae’r cow pats yn rhai fresh iawn!

Wrth gerdded trwy’r caeau tu ôl i Blas Trefarthen mae pen y daith yn amlwg yn y pellter, ac mae’r golygfeydd tuag at Gaernarfon ar ochr draw y Fenai yn odidog … a thra bo Mari wedi casglu sawl rwdan o’r cae ac wedi fy ngorfodi i’w llusgo adref yn y rucksack, dwi’n amau’n gryf y bydd hi’n ei defnyddio i goginio!

Yn anffodus, doedd ‘na’m tafarn i ni yr wythnos yma, dim ond panad sydyn yn Beryl … ac roedd rhaid yfed y banad ar ôl i Ceri fynd i gymaint o drafferth i olchi’r cwpanau yn nŵr yr afon!!

 

Da ni di cael map newydd!

Dwi wrth fy modd efo maps … dwn i ddim os mai fi ydi’r unig un, ond does ‘na’m byd gwell ‘na darllen atlas neu fap a breuddwydio am yr holl lefydd y gallwch chi ymweld â nhw. Mae’r enwau, y symbolau, y lliwiau, y llwybrau … popeth am fapiau … yn gychwyn ar antur.

Mae pori trwy dudalenau atlas a darganfod dinasoedd fel Ulan Bator, Almaty a Tashkent yn ddigon i godi chwant teithio ar unrhyw un, ac mae pawb wedi creu un o’r mapiau ‘na lle ‘da chi yn gweithio allan faint o ganran o wledydd y byd ‘da chi wedi bod, do ..? Be ‘da chi’n feddwl naddo?? *

Beth bynnag, fel ddudes i, dwi wrth fy modd efo maps a gan ein bod ni wedi derbyn yr her arbennig yma gan y teulu Thomas, yna mae angen mapiau … unrhyw esgus!

Mae map gorllewin Ynys Môn gennym ni yn barod, felly ar ôl prynnu map dwyrain yr ynys a phori trwyddo, ‘da ni wedi penderfynu mai taith ar hyd de’r ynys yng nghyffiniau Brynsiencyn sydd o’n blaenau ni penwythnos nesa.


* [18% o wledydd y byd / 82% o wledydd Ewrop … rhag ofn bo chi eisiau gwybod!]

 

Lle nesa’ ..?

Wel, mae’r prosiect wedi cydio cymaint yn y plant nes bod ‘na gwestiwn bob yn ail diwrnod bron!

“Lle ‘da ni’n mynd dydd Sul yma?” … “Yda ni am fynd i Moelfre?” … “Beth am fynd dros Mynydd Caergybi?” … “Yda ni dal yn mynd hyd yn oed os ydi hi’n bwrw?”

Cymaint o gwestiynau, ond o leiaf mae’r plant yn dangos diddordeb – cymaint nes bod fi wedi gorfod creu cyfrifon iddyn nhw ‘sgwennu ar y blog hefyd! Felly edrychwch ymlaen i gael argraffiadau Ifan, Rhys, Gwenno a Megan yn ogystal a gweddill y cerddwyr!

Gormod o awyr iach ..?

… neu gormod o win gwyn ..?

Dyma sy’n digwydd os ‘da chi’n yfed y botel cyntaf o win yn rhy sydyn ar ôl cymaint o awyr iach!