Kit crwydro

Kit Crwydro

Kit Crwydro

Dim taith gerdded heddiw, ond wedi mynd i bocedi fy nghôt Berghaus bore ma, a dyma be oedd yn fy mhoced i ers taith wythnos diwethaf …

… raspberry brandy Ed oedd yn y botel fach!

Oriel: Y Sŵ Môr i Lyn Rhos Ddu

Peidiwch a bod yn ddiarth!

Ers i ni ddechrau cadw cofnod o’n ymwelwyr i’r blog bondigrybwyll yma, mae ‘na 141 o bobl wedi galw heibio i ddarllen, edrych ar y lluniau neu busnesa’n gyffredinol.

Mae’n rhaid cyfaddef fod hynny’n hollol anghredadwy – roedden ni’n meddwl mai dim ond ein criw ni o gerddwyr fyddai’n trafferth dod draw i ddarllen ein ramblings am y ramblo! A ‘da ni’n hynod o falch bod na bobl allan yna sy’n amlwg â diddordeb yn ein taith … wel, un a’i hynny neu mae nhw wedi teipio rhywbeth od iawn i mewn i google!

Beth bynnag, mi fyddai’r criw wrth eu boddau pe bydde chi’n gadael rhyw neges bach i ni ar y cofnodion, ac efallai y gallwch chi adael i ni wybod os oes gennych chi hoff ddarn o’r llwybr neu hoff dafarn sydd yn ddigon agos at y llwybr i ni ymweld â hi!

Mwy o Tony Christie na Linford Christie

Dim bod dyn eisiau chwythu ei drwmped ei hun, ond pan oeddwn i’n iau, roeddwn i’n dipyn o wibiwr!

Dydi’r plant ddim yn fy nghoelio pan bo fi’n dweud mod i wedi rhedeg y 100m dros ysgolion Ynys Môn … wel, pan dwi’n dweud bo fi di “rhedeg y 100m”, aelod o’r tîm 4×100 oeddwn i i fod yn fanwl gywir … roedd Vivian o Aberffraw yn llawer cyflymach na fi, a fo oedd y dewis cyntaf i redeg y 100m … but I digress, fel ‘sa’r Sais yn ei ddeud.

Y ffaith ydi, er nad oeddwn i erioed yn mynd i wisgo fest goch a chynrychioli Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad, doeddwn i ddim chwaith yn foi araf pan oedd hi’n dod i ras! Ond pam mae hwn yn mwydro am ei record dros 100m o tua 20 mlynedd yn ôl, medde chi? Wel brynhawn Sul, roedd gen i ras go wahanol ar fy nwylo, sef ras yn erbyn y camera!

Wrth gyrraedd y Cerrig Croesi ar draws yr Afon Braint, roedd rhaid i ni gael llun o’r 10 ohonnom ni ar y cerrig – mae hi’n photo opportunity heb ei ail ar y Llwybr Arfordirol i chi gael deall – ond er mwyn gwneud hynny, roedd angen gosod y timer ar y camera ac yna rhedeg i sefyll yn y llun ochr yn ochr â phawb arall … hawdd … wel, ia, dyna oeddwn i’n ei feddwl hefyd …

Y Sŵ Môr i Lyn Rhos Ddu

Man cychwyn: Man Parcio ger y Sŵ Môr (SH 479 652)
Ar y daith: Ed, Ceri, Rhys, Megan, Gary, Mari, Ifan a Gwenno, Robin, Sonia … a Carlo a Nel
Amser: Dydd Sul 22 Ionawr: 1330 – 1605
Tywydd: Cymylog ond sych
Pellter: 4½ milltir

Ar ôl sawl sgwrs a sawl cynllun, dychwelyd i ddiwedd taith yr wythnos diwethaf wnaethon ni brynhawn Sul er mwyn cwblhau’r cymal o Foel-y-don yr holl ffordd i Lyn Rhos Ddu rhwng Dwyran a Niwbwrch.

Cyn i unrhyw un arall ddechrau cwyno – oedd roedd y teulu Pritchard yn hwyr ddydd Sul … hanner awr yn hwyr (nid awr fel roedd rhai yn mynnu!) … ac ydan, mi ryda ni’n addo bod ar amser o hyn allan! Mae’n debyg fy mod i’n gosod targedau amser afrealistig i’r teulu ..!

Beth bynnag, yn ôl at y daith ac mae’n siwr mai’r rhan yma o’r llwybr sydd yn troedio bellaf oddi ar yr arfordir ei hun, yn wir, mae ‘na ddarnau o’r cymal yma o’r llwybr lle mae’n anodd gweld yr arfordir o gwbwl!

Ar ôl gadael y Sŵ Môr mae’r llwybr yn dilyn lan y môr heibio i cyn dafarn y Mermaid Inn ac heibio i hen byst pren yr amddiffynfa arfordirol – sy’n gwneud testun gwych ar gyfer ffotograff artistig … wel, dyna ydi fy esgus i am dreulio cymaint o amser yn ceisio tynnu’r llun gorau posib, tra bo pawb arall wedi hen ddiflannu i fyny’r traeth!

A tra bo fi’n ceisio bod y David Bailey nesaf, roedd y plant wedi dod o hyd i wrthrych llawer gwell ar gyfer ffotograff – morfil oedd wedi marw … ac yn ôl ei oglau a’i olwg, roedd o wedi marw ers sbel!

Wrth droi am bentref Dwyran, mae’r llwybr yn gadael lan y môr ac yn dilyn y lôn – sydd yn tipyn o sioc ar ôl cymaint o filltiroedd ar lwybrauy cyhoeddus ar draws gaeau a thraethau – ond ar ôl rhyw filltir mae’r llwybr yn troi yn ôl tua’r arfordir ac ar draws gaeua … a sawl camfa. Mae’r cymal yma o’r llwybr yn cael ein pleidlais ni am i) y nifer fwyaf o gamfeydd a ii) y nifer mwyaf gwahanol o gamfeydd!

Doedd Nel ddim yn keen ar y camfeydd uchel … wel a bod yn onest, doedd Ceri ddim chwaith … ond doedd hynny ddim byd o gymharu efo ymateb y ddau gi i’r cerrig croesi ar draws yr Afon Braint.

Tra bo pawb arall wrth eu boddau efo’r cerrig croesi – yn wir, buaswn i’n mynd mor bell a dweud mai dyma uchafbwynt y prosiect hyd yma – doedd y cŵn ddim yn hapus o gwbwl gan geisio nofio ar draws yr afon yn hytrach na stryffaglu ar draws y cerrig croesi!

A sôn am stryffaglu, mi na’i sgwennu cofnod arall i drafod y stryffaglu a’r straffîg o geisio tynnu llun y 10 ohonnom ni ar ben y cerrig croesi – digon yw dweud na fyddwn i’n trafferthu Usain Bolt mewn ras dros 100m!

Beth bynnag, ar ôl croesi’r afon, mae’r llwybr yn troi tuag at y ffordd fawr – yr A4080 rhwng Dwyran a Niwbwrch – cyn cyrraedd maes parcio Llyn Rhos Ddu a’i gerfluniau trawiadol o foresg. Ar pob un o frigau’r cerflun mae ‘na enw neu ddywediad – ‘da ni eto i ddeall pam, ond roedd yn destun sgwrs digon difyr dros banad cynnes cyn i ni hel ein pac am adref!

Rhoi mewn i’r pwysau!

Wel, wedi ambell her am nad oeddwn wedi gwneud unrhyw ymdrech i gyfrannu tuag at y blog, dyma fy nghofnod cyntaf o’n taith o amgylch Ynys Môn.

Yn gyntaf rhaid i mi gyfaddef na dydw i’n un am gadw cofnodion nac am flogio felly pur debyg na byr fydd fy nghofodion. Ond, rwyf yn fwy na balch o gael rhannu rhywfaint o’n helyntion gyda phawb sydd a diddordeb yn ein teithiau ni, yn enwedig drwy’r lluniau dwi wedi ei cymeryd hyd yn hyn. Yma cewch galsgiad o luniau o’n dwy daith gyntaf sydd wedi mynd a ni o Foel y Don i gyrion Niwbwrch.

Tyda ni ddim wedi mynd yn bell hyd yn hyn, ond pan mae’r prif drefnydd yn troi i fyny bron i awr yn hwyr i gychwyn y teithiau, mae’n anodd cyflawni yr hyn oedda ni wedi fwriadu! (Sori Gari!!! 😉 )

‘Dwin licio dŵr, chi !

Omaigwdness, here we go – fel mae’r Saeson yn ddweud. Fedrai ddim dweud wrthych pam mor nerfus ydw’i yn sgwennu dipyn o eirau ar y blog ‘ma. Ar ôl darllen cyfraniadau gwych gan Gary a Mari, gyda’u dawn naturiol o ddefnyddio iaith a gramadeg perffaith (Mae’r ddau wedi cael coleg i chi gael dallt!) Mae’n dipyn o dasg. Ond ar ol gymaint o swnian “lle mae dy blog di Ceri?” (abuse bron ddyddiol gan rhai!) dwi yn mynd i gael go!

Plantos ar grwydr

Plantos ar grwydr

Felly, ella ‘sa well i mi gychwyn wrth egluro pam nes i awgrymu i ni wneud y daith o gwmpas arfordir Sir Fôn yn y lle cyntaf? Wel, fel rhiant i ddau o “Tweens” (pre tennage – i’r rhai sydd ddim yn dallt y lingo) un o fy mhryderon mwyaf  i ydi ei bod nhw yn suddo fwy a fwy i mewn i fywyd digidol  – lle mae pob eiliad rhydd yn cael ei dreulio un ai o flaen teledu, play station neu ynghlwm i’w ffôn neu iPod!

Dwi yn gweld y blynyddoedd yn hedfan heibio mor sydyn.  Dwi’n ofni  byddai’n deffro un bore a fydd y plantos bach annwyl ma sydd yn gwrando ar ei mham (i ryw hyd)  wedi troi fewn i monosyllabic, techno addicts, ac fydd hi rhy hwyr i wneud dim byd amdano. Felly roedd angen plan!

Ers rhai blynyddoedd nawr , mae  gen i ryw dynfa tuag at ddŵr – not the drinking kind – ond llynnoedd, afonydd, moroedd. You get the picture ? (Ella rhywbeth i wneud efo bod yn Pisces? Hmm? Anyway, I digress) Felly wrth awgrymu i Ed y gŵr, ar plant i gytuno i gwblhau llwybr arfordir Môn i gyd fel prosiect teulu 2012 – roedd yr hadyn wedi ei blannu.

Mae rhaid i mi gyfaddef, i gychwyn, toedd gan y tri aelod arall o deulu Thomas ddim yn agos at yr run lefel o frwdfrydedd a oedd yn byrlymu ynof i. Felly, wrth gynnig ein bod ni yn gwahodd ffrindiau i ymuno â ni, gwirionodd y plant, ac roedd hi yn 3 against 1 i fi.

Mae Rhys a Megan wedi dod yn dipyn o fêts gydag Ifan a Gwenno (teulu Pritchard) trwy fod yn aelodau o Côr Ieuenctid Môn (o dan arweiniad y dalentog Mari P) felly roedd unrhyw esgus i gael bod yn eu cwmni nhw yn rhoi gwên fawr ar eu hwynebau –  so far so good!

Felly, i ddod a ni at heddiw, mae na ddwy daith wedi cymryd lle hyd yn hyn. Dros yr wythnosau nesaf, byddaf yn trio ychwanegu dipyn o sylwadau ar y blog am ein hanturiaethau. A fel ddywedodd Mari, heintus iawn ydi o, fedra’i ddim credu gymaint o hwyl rydym wedi ei gael yn barod …

Mae’r cymysgedd o awyr iach, sgwrsio, chwerthin (a’r wers ddaearyddiaeth wythnosol gan Gary!) wedi bod yn fwy o bleser na allwn fyth wedi ei ddychmygu. Ac yn lle clywed y plant yn swnian “Ohh Maaaam oes rhaid i ni fynd eto??”  Dwi’n cael pedwar o “Tweens” yn byrlymu fyny ataf, gyda bochau mawr coch ar ddiwedd y daith p’nawn Sul yn bloeddio gweiddi “ Lle ‘da ni’n mynd wythnos nesa ta? “ “Yda chi’n gaddo bod ni’n cael mynd – hyd yn oed os ydi hi’n bwrw?”

Wel, sôn am sioc, bois bach … ac yn dangos i mi nad oes yr un gadget ffansi  yn gallu rhoi’r run un pleser i blant, na tynnu pâr o sgidiau cerdded ymlaen, rhoi rhyddid iddynt ddringo coed, neidio mewn afonydd, sgimio’r Fenai gyda cerrig a throedio caeau mwdlyd. Ac hyn i gyd wrth sugno fewn yr olygfeydd syfrdanol o’n arfordir, a’r byd natur trawiadol sydd o’n cwmpas….

I chi gael dallt – dwi’n teimlo reit smug efo fy hyn acshyli … that is what I call a plan!!

Felly tan y tro nesa … hwyl

Ffigyrau dwbwl?

Roedd y sylw adawyd ar ein blog gan Wynn ddoe yn dweud “dal ati dim ond 100 milltir i fynd” wedi gwneud i mi feddwl … “o blymin heck!!”

Hyd yma ‘da ni wei mwynhau dwy daith gerdded a dau brynhawn hyfryd, ond dim ond 10 milltir ‘da ni wedi gerdded. A bod yn onest, ‘da ni ddim yn siwr iawn os yda ni hyd yn oed wedi cyrraedd y ffigyrau dwbwl eto! Bydd rhaid cael y map allan a mesur yn iawn … mae’r pethau ‘ma yn bwysig wyddoch chi!

Felly er mwyn trio codi’n calonnau ‘dwi wedi llunio graffeg bach i’w osod yn y bar ochr – gan ddefnyddio logo’r Llwybr Arfordirol – i ddangos faint ‘da ni wedi’w gerdded … a faint sydd ar ôl!

Bydd y saeth melyn yn llenwi fel ein bod ni’n ychwanegu i’n milltiroedd – fel ‘da chi’n gweld, dim ond cornel fechan o felyn sydd ar y saeth ar hyn o bryd!!

Lle mae’n soup ni?

Ar y trip Moel-y-don i Sŵ Môr. Roedd mam wedi dod a pot mawr mawr o soup. Sglaffiodd yr oedolion y soup i gyd ac yr oll gafodd y plant oedd sandwich. Ond cafon ni siocled ar y ffordd.

Dwi ddim yn gwybod am y plant eraill ond dwi dal yn flin am y soup!!!

Bod yn gymdeithasol

Mae’r criw crwydro wedi dod yn fwy-fwy cymdeithasol yn ystod y dyddiau diwethaf ac yn ogystal â grŵp flickr er mwyn rhannu’n lluniau, mae gennym ni gyfrif twitter o’r enw @crwydro.

Byddwn ni wrth ein boddau petae chi’n ein dilyn ni ar Twitter – bydd unrhyw gofnod newydd ar y blog yn ymddangosar y ffrwd Twitter ac mae Ceri wedi addo gyrru lluniau o’n teithiau hefyd … er, wedi dweud hynny, mae hi wedi addo ‘sgwennu blog hefyd, a ‘does ‘na’m golwg o hwnnw eto!

Mae ‘na linc i’r cyfrf twitter ac i’r grŵp flickr ar dop y hafan dalen ar yr ochr dde …