Archif y blog

Oriel: Pontrhydybont i Rhosneigr

Pontrhydybont i Rhosneigr

bont-rhosneigr

Man cychwyn: Pontrhydydbont (SH 279 783)
Ar y daith: Gary
Amser: Dydd Mercher 9 Ebrill, 2014: 1115 – 1350
Tywydd: Braf … ond hynod o fwdlyd!
Pellter:  10 milltir

Gan fy mod i yn cael diwrnod i’r brenin ar ddydd Mercher, dyma benderfynu gwblhau darn o’r llwybr sydd, yn llythrennol, ar stepen drws ty ni.

Yn rhyfedd ddigon, er byw mor agos i’r darn o’r llwybr sy’n rhedeg o Bontrhydybont i Rhosneigr, dwi erioed wedi’w chrwydro o’r blaen, ac o weld y cymal cyntaf ohonni, efallai bod na reswm da pam nad oeddwn i wedi gwneud ychwaith!

Yn dilyn yr holl law dros y gaeaf ‘ma, mae’r cymal cyntaf o’r llwybr yn croesi cae fferm sy’n un o fwd a baw gwartheg, y math o fwd sy’n edrych yn ddigon cadarn … ond yr eiliad ‘da chi’n rhoi’ch pwysau i gyd ar un droed, mae’n cael ei lyncu gan y mwd!

Ar ôl goroesi’r baw, mae’r llwybr yn codi ar hyd y penrhyn ac yn arwain ar hyd y caeau tuag at amddiffynfa llifogydd Tyddyn-y-cob ger Y Fali. Mae modd troi yn ôl am Y Fali yn y fan yma a chrwydro’r llwybr o dan yr A55 a heibio i gaeau pêl-droed Parc Mwd er mwyn cwblhau cylchdaith digon hamddenol.

Ond anelu am Rhosneigr oeddwn i felly dyma godi dros y boncyn a’r ceffylau busneslud yn y cae.

Mae hi braidd yn aneglur pa bryd sydd angen troi i’r dde yn y fan hyn ond, yn y bôn, mae angen cyrraedd y gamfa a’r lôn fach sy’n arwain at fferm Glan Rhyd Isaf a’i charafanau.

Ar ôl pasio’r carafnau, mae ‘na gyfle i olchi’r baw gwartheg oddi ar eich esgidiau wrth groesi’r traeth cyn camu dros y gamfa a chroesi’r caeau unwaith eto tuag at Penrhyn-hwlad. Yn hytrach na chroesi ar draws y bae, mae angen amgylchynu’r gilfach trwy dwnel arallfydol sydd wedi’i greu gan y coed sydd, erbyn hyn, yn eu blodau.

Wrth gyrraedd diwedd y sarn, mae’n hawdd cymryd y llwybr anghywir yma gan nad yw arwyddion y Llwybr Arfordirol yn glir iawn. Mae ‘na lwybr cyhoeddus sy’n arwain i fyny heibio i fferm Ty’n y Ddôl, ond anwybyddwch y llwybr yma a dilynwch y llwybr i’r de-orllewin ar hyd yr arfordir.

Daw’r llwybr allan ger pen llain lanio maes awyr RAF Valley – yn wir, does dim modd mynd llawer agosach i’r llain lanio heb cael eich arestio!

Ar ôl colli’ch clyw wrth geisio tynnu llun awyren yn hedfan heibio, dylwch droi i’r dde a chroesi traeth Rhyd y Gari gan anelu am adeilad mawr gwyn Plas Cymyran. Mae’r llwybr yn troedio’r tir tu ôl i Blas Cymryan gan bod y traeth sy’n wynebu Ynys Cybi yn draeth preifat, ond mae’n haws croesi’r traeth os yw’r llanw allan nag ydyw ddringo’r creigiau tu ôl i’r Plas!

Mae darn difyra’r daith tu ôl i chi bellach a’r unig beth sydd at ôl yw’r daith ar draws Traeth Cymyran a Thraeth Crigyll … ond … ac mae’n “ond” pwysig, peidiwch ‘da chi a cheisio anelu’n syth am Rhosneigr ar draws y traeth.

Oni bai eich bod chi’n fodlon halio’ch trowsus dros eich pen-glin a gwlychu’n llwyr mae angen cadw i’r chwith wrth groesi Traeth Crigyll er mwyn dod at y bont sy’n croesi’r afon sy’n rhedeg ar draws y traeth ac i’r môr!

Unwaith eich bod chi dros yr afon ac ar ochr Rhosneigr o’r traeth gallwch anelu am gaffi hyfryd y Surf Café sydd uwchben y siop syrffio am banad a bechdan haeddianol!